Souhlas Rady města Olomouce – 22. 11. 2016

Rada města Olomouce souhlasí s tím, aby Povodí Moravy s.p. podalo žádost o dotaci do 13. výzvy OPŽP a pokračovalo v projekční přípravě IV. etapy protipovodňových opatřeních Olomouce.
 

Výsadba tří lip u kříže – 8. 10. 2016

 

Rada města Olomouce souhlasí s postupem přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt „Holice- Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů –cyklostezka“ do výzvy Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace.

Schválení následná údržba lesa po dobu 24 měsíců 15. 3. 2016

Město uzavřelo smlouvu s Ing. Liborem Tandlerem na údržbu vysazeného porostu. Jedná se o sečení trávy 2x ročně, dosadbu sazenic a údržbu oplocení.

Změna názvu – 15. 1. 2016

Oficiálně změněn název ze „Sdružení pro Holický les“ na „Spolek pro Holický les“.