Výsadba lesa – listopad 2013

Přibližně 72 000 dřevin bylo vysázeno na 30 hektarech původního pole mezi železnicí a ulicí Šlechtitelů, které tvoří cca třetinu celkové rozlohy území tzv. Holického lesa. Duby, lípy, habry, jilmy a olše jsou základem budoucího lužního lesa, který má vytvořit rekreační zónu.

Přípravné práce na výsadbu lesa – květen až srpen 2013

Realizační firma zahájila přípravné práce pro výsadbu lesního porostu – kultivace půdy, setí travní směsi a po vzejití její následní sečení. Před samotnou výsadbou proběhlo vybudování oplocenky, která by drobný lesní porost chránila před okusem zvěře. Jedná se o kultivaci prostoru mezi ulicí Šlechtitelů a železnicí na Přerov, která tvoří třetinu celého území. Tato část byla studií vymezena pro zahuštěný lesní porost. Zbývající prostor mezi ulicí Šlechtitelů a Moravou, který je rovněž součástí budoucího rekreačního zázemí je vzhledem k protipovodňové ochraně města řešen pouze loukami a soliterními dřevinami a realizace je s touto protipovodňovou ochranou spojená.

RMO – 19.3. 2013 Vybrán uchazeč na „Založení prvku Holický les“

Opětovného vypsání výběrového řízení na založení krajinného prvku se účastnilo 6 firem, z nichž byla s nejnižší nabídkovou cenou hodnotící komisí doporučena firma „Sdružení firem Holický les“, kterou následně RMO na svém zasedání schválila.

Připomínka k návrhu nového územního plánu – 11.3. 2013

OS podalo kladnou připomínku k návrhu nového územního plánu, který zahrnoval v dostatečné podobě požadavky na založení přírodně rekreační plochy na jihu města.

Dotace na realizaci výsadby Holického lesa schválena – leden 2013

Ministerstvo životního prostředí schválilo žádost o dotaci na projekt „Založení krajinného prvku Holický les“ v rámci operačního programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí. 

RMO – 23.1. 2013 – Výběr zhotovitele zrušen

Výběr zhotovitele na zakázku „Založení krajinného prvku Holický les“ byl zrušen vzhledem k nedostatečnému počtu uchazečů splňujících podmínky výběrového řízení – splnila pouze jedna firma.