Dopis OS k územnímu plánu města Olomouce – listopad 2009

Občanské sdružení zasílá dopis Radě města Olomouce s apelací na schválení navrhované změny územního plánu – území HL zůstává jako nezastavitelné ve funkci zeleně krajinné rekreační, což umožňuje realizaci lesa v duchu původního návrhu. OS rovněž informuje, že rozpracovaný koncept územní studie odpovídá představám obyvatel jižních částí města.

Zadání zpracování územní studie města Olomouce – 3. 8. 2009

Primátor města informuje občanské sdružení o pořizováni změny územního plánu a zahájení výběru zpracovatele územní studie, která má za úkol prověřit realizaci lesa v širších souvislostech – město zadalo zpracování vlastní podrobné studie prověřující realizaci rekreačního lesa s přírodě blízkými dřevinnými porosty, loukami a vodními plochami včetně rekreačního zázemí v širších souvislostech (od rekreačního využití, přes ochranu životního prostředí, protipovodňovou ochranu města až po prostupnost a přístupnost území, jeho případné napojení na navazující infrastrukturu atd.) Jako zpracovatel vybrána firma Ageris.

Založení občanského sdružení pro Holický les – 21. 7. 2009

Registrací na Ministerstvu vnitra bylo oficiálně založeno Občanské sdružení pro Holický les, jehož cílem je vyvíjení aktivit směřujících ke vzniku zalesněného rekreačního území na jihu města a zajišťování komunikace mezi petenty a představiteli města Olomouce.

Holický les v územní studii Olomouckého kraje – 18. 6. 2009

Záměr zřízení Holického lesa byl zapracován do dokumentu pořizovaného Olomouckým krajem (tzv. Územní studie RC-5), který vyhodnocuje území mezi Olomoucí a Dubem nad Moravou jako oblast nadmístního významu se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch.

Zaslání žádosti o pořízení změny územního plánu – 3. 6. 2009

Přípravným výborem občanského sdružení byl zaslán dopis primátorovi města s žádostí o pořízení změny územního plánu umožňující realizaci lesa.

Vznik přípravného výboru občanského sdružení – květen 2009

Pro snazší komunikaci petentů a představitelů města se občanská iniciativa rozhodla založit občanské sdružení. Návrh na založení zaslán na Ministerstvo vnitra. Zástupci výboru nabízí zprostředkování sponzorství při restaurování a umístění kříže v rámci prostoru lesa – památka místního významu zdemolovaná v průběhu odkupu soukromých pozemků v Holici.

Získána oficiální podpora ze strany krajského úřadu Olomouckého kraje – březen 2009

Písemným dopisem náměstka hejtmana Ing. Pavla Horáka je deklarována podpora kraje, která je chápána v širších souvislostech i jako zvýšení retenční schopnosti celé lokality.

Připomínka k územní studii RC 5 Olomouckého kraje – 5. 3. 2009

Zástupci petentů odesílají připomínku k projednávané Územní studii RC 5 na Krajský úřad s požadavkem zachování zapracovaného Holického lesa v konceptu studie

2. schůze pracovní skupiny Rady města Olomouce – 30. 3. 2009

Pracovní skupina doporučuje RMO území holického lesa neprodávat, upozorňuje na nutnost zapracovat Holický les do územního plánu města Olomouce.