ROK 2016

Jarní gruntování kolem Holického lesa

Posádky aut, projíždějících v sobotu dopoledne mezi Holicí a Novými Sady nebo po ulici Šlechtitelů, si mohli myslet, že nový zákon o reflexních prvcích na oblečení berou někteří snad až příliš doslova. V příkopech a remízcích kolem obou komunikací se takových „hujerů“ v zelených vestách hemžilo více než čtyřicet. Vedle reflexních vest byly jejich poznávacím znamením černé plastové pytle, rukavice a dlouhé dřevěné pinzety na sbírání odpadků. Ten, koho nadměrný výskyt zelených mužíků (ale i žen a dětí) přiměl stáhnout nohu z plynu, si dokonce mohl všimnout loga spolku Holický les, který spolu s rybáři a myslivci záslužnou akci organizoval letos už pošesté. Jak podotkla Ivana Kalodová, předsedkyně spolku a hlavní organizátorka akce, „když jsme tady byli poprvé, byli naši kluci školkáčci, teď už míří do puberty.“ Téměř třetina dobrovolníků, kteří přišli udělat něco pro čistotu svého okolí, patřila totiž do kategorie „děti“. Letošní ročník s sebou nesl řadu zkušeností, a proto všem dobrovolníkům šla práce od ruky tak, že před polednem byl kontejner TSMO vrchovatě naplněný nejen pytli s drobným odpadem posbíraným v příkopech, ale i velkými kusy jako matrace, pneumatiky, zvířecí klece a podobně. I když, jak poznamenali někteří matadoři s lehkou nostalgií v hlase, doby, kdy si úklidová četa mohla vybavit domácnost sedacími soupravami, televizí a dokonce i bytovým jádrem, už patří minulosti.

Ten, kdo si svoje odpracoval, mohl vydané kalorie nahradit výbornou škvarkovou pomazánkou nebo buchtami, které byly rovněž produktem dobrovolnické práce některých účastnic. Nejen ty, ale pocit z užitečně stráveného dopoledne, byly pro většinu účastníků motivací ke slibu, že příští rok se sejdou znovu na stejném místě.

ROK 2015

Rada města Olomouce v březnu schválila zpracování projektové dokumentace. Projekt Holický les – komunikace, lávka“ počítá s výstavbou nové obousměrné společné stezky pro pěší a cyklisty šířky 3 metrů umístěné souběžně se silnicí II/570, která bude dál pokračovat souběžně s ulicí Šlechtitelů až k dopravní značce označující počátek obce Olomouc. Součástí projektu je taktéž výstavba lávky přes železniční koridor Olomouc – Přerov umístěné v blízkosti stávajícího železničního mostu z ulice Keplerova do Holického lesa. Zpracování projektové dokumentace je předpokladem pro podání žádosti o dotaci. Dotaci by bylo možno čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu, který podporuje výstavbu cyklostezek využívaných při cestě do zaměstnání, v tomto případě do průmyslových zón Keplerova a Šlechtitelů. Zpracování projektové dokumentace nám dává naději na brzkou realizaci této akce.

ROK 2014

Jarní úklid – 12.4.

V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ pořádané Českým svazem ochránců přírody byl jako každým rokem i letos proveden úklid lesa. Ruce k dílu přiložili jak příznivci Holického lesa, tak členové Českého rybářského svazu a Honebního společenstva Slavonín – Nový Dvůr. Výraznou podporou rovněž přispěli Technické služby města Olomouce a Statutární město Olomouc. První brigádníci se začaly sjíždět na dané stanoviště v sobotu 12.4. ráno a po 11. hodině již nebylo co sbírat. Vyčistil se prostor Holického lesa, příkopy podél silnic od mostu Keplerova po most na ulici Dolní Novosadská, příkopy směrem k ulici Šlechtitelů a černé skládky ukryté kolem lesního porostu, rybníků a třešňové aleje – tedy přibližně 50 ha volné krajiny. Společnými silami byly naplněny 4 kontejnery a bylo odvezeno téměř 6 tun odpadu.

Novoroční procházka – 1.1.2014

I přes nepříznivé deštivé počasí byl čtvrtý ročník novoroční procházky pro více než 108 účastníků zpříjemněn pohledem na nově založenou plochu lesa. Vyjma pěšáků se do pochodu zapojily i kočárky, kola a čtyřnozí přátelé, pro něž zdolání travnatého a výrazně blátivého terénu bez cestní sítě tentokrát nebylo překážkou. Jednou z informativních zastávek byl dřevěný kříž – navržené místo pro umístění kamenného kříže z roku 1844 odstraněného z pozemků soukromého vlastníka v Holici v předchozích letech. Restaurovaný kříž bude umístěn v létě 2014.

ROK 2013

Výsadba lesa – listopad 2013

Přibližně 72 000 dřevin bylo vysázeno na 30 hektarech původního pole mezi železnicí a ulicí Šlechtitelů, které tvoří cca třetinu celkové rozlohy území tzv. Holického lesa. Duby, lípy, habry, jilmy a olše jsou základem budoucího lužního lesa, který má vytvořit rekreační zónu.

Drakiáda v Holickém lese – 5.10.2013

Více než 60 draků a 150 účastníků zaplnilo prostor mezi železnicí na Přerov a ulicí Šlechtitelů, který byl již rozčleněný oplocenkami pro budoucí výsadbu lesního porostu. Kromě létání draků si děti tentokrát užili i doprovodný program v podobě nejrůznějších soutěží připravený skautským oddílem Junačky Vatry, ochutnaly domácí perníčky a sladkosti ve tvaru draků a odnesly si drobné upomínkové předměty.

Přípravné práce na výsadbu lesa – květen až srpen 2013

Realizační firma zahájila přípravné práce pro výsadbu lesního porostu – kultivace půdy, setí travní směsi a po vzejití její následní sečení. Před samotnou výsadbou proběhlo vybudování oplocenky, která by drobný lesní porost chránila před okusem zvěře. Jedná se o kultivaci prostoru mezi ulicí Šlechtitelů a železnicí na Přerov, která tvoří třetinu celého území. Tato část byla studií vymezena pro zahuštěný lesní porost. Zbývající prostor mezi ulicí Šlechtitelů a Moravou, který je rovněž součástí budoucího rekreačního zázemí je vzhledem k protipovodňové ochraně města řešen pouze loukami a soliterními dřevinami a realizace je s touto protipovodňovou ochranou spojená.

Jarní úklid – 13.4.2013

Na třetí akci konané k čištění prostoru budoucího lesa se účastníci mohli přesvědčit, že odklizená skládka z loňského roku se pomalu probouzí k životu a území přirozeně zarůstá okolní vegetací. S vysbíráním drobného odpadu především podél cest bylo cca 50 dobrovolníků velmi rychle hotovo, odvezlo se přes 6 000 kg odpadu.

RMO – 19.3.2013 Vybrán uchazeč na „Založení prvku Holický les“

Opětovného vypsání výběrového řízení na založení krajinného prvku se účastnilo 6 firem, z nichž byla s nejnižší nabídkovou cenou hodnotící komisí doporučena firma „Sdružení firem Holický les“, kterou následně RMO na svém zasedání schválila.

Připomínka k návrhu nového územního plánu – 11.3.2013

OS podalo kladnou připomínku k návrhu nového územního plánu, který zahrnoval v dostatečné podobě požadavky na založení přírodně rekreační plochy na jihu města.

Dotace na realizaci výsadby Holického lesa schválena – leden 2013

Ministerstvo životního prostředí schválilo žádost o dotaci na projekt „Založení krajinného prvku Holický les“ v rámci operačního programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí.

RMO – 23.1.2013 – Výběr zhotovitele zrušen

Výběr zhotovitele na zakázku „Založení krajinného prvku Holický les“ byl zrušen vzhledem k nedostatečnému počtu uchazečů splňujících podmínky výběrového řízení – splnila pouze jedna firma.

Novoroční procházka – 1.1.2013

Od Kojeneckého ústavu až do restaurace Na Statku si účastníci procházky užili sluníčka, které i v lednu z ledových cest vytvořilo blátivé nadělení. Horký punč, pohoštění, tombola a placka MÁME RÁDI HOLICKÝ LES příjemně dokouzlily atmosféru prvního dne nového roku.

ROK 2012

Drakiáda v Holickém lese – 8.9.2012

Uvedenou akcí se organizátoři – Sdružení pro Holický les a Rodinné centrum Heřmánek- snažili lidem připomenout a současně i podpořit získávání dotace na výsadbu 1. etapy Holického lesa, o kterou město Olomouc požádalo již téměř před rokem. Akce se zúčastnilo přes 60 účastníků. Draci všech velikostí a barev mimo jiné i drak s logem Holického lesa a heřmánku velice rychle vylétli do oblak. Asi po hodinové přehlídce létajících draků svolal účastníky zvuk trubky do stanu, kde na všechny čekalo sladké překvapení – dort tvaru Holického lesa. Při sladkém pohoštění byl připomenut jarní úklid skládky a další plánované akce občanského sdružení do budoucna. Následovalo opékání špekáčků a na závěr děti dostaly diplom jako památku na příjemně strávený den.

Opětovné vyjádření podpory založení krajinného prvku Holický les jednotlivými Komisemi městských částí – červenec 2012

Městské části Holice, Nové Sady a Nový Svět reagují na neschválení dotace písemnou podporou prostřednictvím jednotlivých komisí městských částí.

Dotace na realizaci neschválena – květen 2012

Ministerstvo životního prostředí neschválilo žádost o dotaci, projekt Založení krajinného prvku Holický les byl zařazen do zásobníku projektů. Město reaguje žádostí o bodové přehodnocení.

Přístup do Holického lesa – jednání ze dne 24.5.2012

Zástupci OS se účastnili jednání týkajícího se zpracování podrobné dokumentace řešící přístup do Holického lesa – komunikace a lávka z Holice (zpracovatel DS GEO projekt).

Jarní úklid Holického lesa – 14.4.2012 – zcela zlikvidována černá skládka

Více než 50 příznivců Holického lesa se v sobotu zúčastnilo společně s náměstkem primátora města Olomouce Ladislavem Šnevajsem velkého jarního úklidu lokality budoucího Holického lesa. Akce se konala v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ organizované Českým svazem ochránců přírody pod vedením OS pro Holický les a ve spolupráci s městem Olomouc, Technickými službami města Olomouce, a.s., Českým rybářským svazem a Honebním společenstvem Slavonín – Nový Dvůr. Mimo ručního vysbírávání byl tentokrát kvůli objemu zapojen i nakladač, který z velké části zlikvidoval 20 let starou černou skládku. Mezi účastníky akce byli zástupci všech generací. Zatímco ti nejmladší trénovali lezení po stromech, nasbíralo se v příkopech podél ulic Keplerova a Šlechtitelů více než 40 pytlů odpadků. Sesbíráním 46 tun odpadků celkem vytvořen rekord v České republice.

Rada města ukládá provést výběrové řízení na realizaci výsadby zeleně – 28.2.2012

Na svém zasedání Rada města Olomouce souhlasí s přípravou a podáním žádostí o dotaci na cyklostezku do plánované výzvy Regionálního operačního programu střední Morava v roce 2012 a ukládá provést výběrové řízení na Založení krajinného prvku Holický les – na části území mezi ulicí Šlechtitelů a železnicí směr Přerov.

Jednání 2. pracovní skupiny – 6.2.2012

V průběhu jednání pracovní skupiny byly prezentovány různé názory na realizaci Holického lesa a jeho etapizaci. V závěru bylo konstatováno, že by měla být zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na stavební objekty – lávka, cestní síť, cyklostezka, pěší spojení ze Šlechtitelů a z Keplerovy ulice.

Novoroční procházka – 1.1.2012

Druhým ročníkem tzv. novoroční procházky pokračuje OS v seznamování veřejnosti s celým záměrem. Akce se zúčastnilo přes 80 účastníků.

ROK 2011

Rada města ustanovuje 2. pracovní skupinu pro řešení vybavení lesa – 13.12.2011

Rada města se podrobněji zabývala cestní sítí, mobiliářem a rekreačními prvky, které by měly být v prostoru Holického lesa umístěny. Rada města za tímto účelem ustanovila 2. pracovní skupinu, do které vyjma zástupců samosprávy byl nominován i zástupce občanského sdružení.

Udělení ceny Křesadla – 12.12.2011

Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje uděluje cenu Křesadlo předsedkyni OS p. Ivaně Kalodové v oblasti životního prostředí : Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Podzimní úklid Holického lesa – 12.11.2011

Jako aktivní forma podpory realizace záměru byla občanským sdružením zorganizována úklidová akce. Ve spolupráci s Technickými službami byly z prostoru budoucího lesa odstraněny tři kontejnery odpadu. Na úklidu Holického lesa se během celého dne zúčastnilo cekem 34 dobrovolníků, z toho devět dětí. Současně proběhla bližší sondáž černé skládky plastů nacházející se uprostřed budoucího lesa, kterou OS hodlá odstranit.

Podána žádost o dotaci na realizaci – 15.7.2011

Statutární město Olomouc podalo žádost o dotaci z OPŽP na Projekt Založení krajinného prvku „Holický les“.

Programové prohlášení Rady města Olomouce – 3.5.2011

Ve schváleném programovém prohlášení Rada města Olomouce deklaruje: „Spolu se soukromým partnerem vybudujeme sportovně rekreační areál Holický les včetně plánovaných vodních ploch“.

Vernisáž finální části putovní výstavy „Příměstské rekreační lesy“ – 14.4. 2011

Pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka byla prezentována v předsálí kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje putovní fotografická výstava. Termín ukončení – 30.5.2010.

Mezinárodní rok lesa – 2.2.22011

OSN byl vyhlášen tento rok jako mezinárodní rok lesa s ústředním motivem „Lesy pro lidi“ , občanské sdružení pokračuje propagací příměstských rekreačních lesů mimo jiné formou putovní fotografické výstavy o příměstských lesích a jejich působení na člověka a o lesích v okolí Olomouce.

1.1.2011 Novoroční procházka budoucím Holickým lesem

Občanské sdružení iniciuje 1. ročník tzv. „Novoroční procházky Holickým lesem“ – putování územím budoucího holického lesa, seznamování účastníků s výstupy zpracované studie.

ROK 2010

Holický les ve volebních programech jednotlivých stran – podzim 2010

Nutnost realizace Holického lesa je obsažena ve volebním programu ODS, ČSSD, Strana zelených, KDU-ČSL, TOP 09, KSČM.

Žádost o dotaci na realizaci HL v rámci Operačního programu životního prostředí – 18.5.2010 Rada města schválila podat žádost o dotaci v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, zpracovat realizační projektovou dokumentaci, vypovědět nájemní smlouvu současnému nájemci a zajistit biologické posouzení mrtvého ramene.

Zahájení putovní výstavy v rámci EDO – 1.5.2010

Občanské sdružení ve spolupráci se Sluňákovem (středisko ekologické výchovy) v rámci pořádaných Ekologických dnů města Olomouce na náměstí zahájilo putovní fotogtafickou výstavu informující o významu příměstských rekreačních lesů. Dále je výstava směřována do olomouckých škol a dalších významných institucí města.

Rada města schválila zpracovanou územní studii – duben 2010

Pořizovaná studie byla dne 20.4.2010 Radou města Olomouce schválena. Současně město ve spolupráci se Správou lesů města Olomouce a.s. začalo připravovat návrh financování z dotačních titulů.

Grant na propagaci významu příměstských lesů občanskému sdružení neposkytnut – březen 2010

Požadovanou dotaci OS neobdrželo s odůvodněním, že zpracovaná studie Holického lesa dosud nebyla Radou města Olomouce schválena a proto je propagace a schválení příspěvku na realizaci předčasné.

Setkání OS s předsedou pracovní skupiny RMO pro HL – 19.3.2010

Zástupci OS navštívili náměstka p. Ščudlíka (předsedu pracovní skupiny Holický les) s dotazem, zda je studie již dopracována a kdy bude moci být představena veřejnosti – odpovězeno, že v průběhu dubna bude studie prezentována Radě města Olomouce a po jejím shlédnutí bude OS informováno.

Žádost OS o grant k podpoře HL – únor 2010

OS podalo na Magistrátu města Olomouce žádost o grant na výstavu propagující význam příměstských rekreačních lesů v okolí městských aglomerací.

Zpracování územní studie Holický les – únor 2010

Zpracovatel územní studie (firma Ageris) předala zadavateli (městu) dokončenou územní studii Holického lesa ve dvou variantách ( s vodními plochami a bez vodních ploch).

Holický les v územním plánu města Olomouce – leden 2010

Navrhovanou změnu územního plánu, kterou měli možnost občané shlédnout a připomínkovat v říjnu 2009, následně Zastupitelstvo města Olomouce schválilo a v územním plánu je od počátku roku 2010 zaznačena funkční plocha odpovídající požadovanému využití.

ROK 2009

Dopis OS k územnímu plánu města Olomouce – listopad 2009

Občanské sdružení zasílá dopis Radě města Olomouce s apelací na schválení navrhované změny územního plánu – území HL zůstává jako nezastavitelné ve funkci zeleně krajinné rekreační, což umožňuje realizaci lesa v duchu původního návrhu. OS rovněž informuje, že rozpracovaný koncept územní studie odpovídá představám obyvatel jižních částí města.

Zadání zpracování územní studie města Olomouce – 3.8.2009

Primátor města informuje občanské sdružení o pořizováni změny územního plánu a zahájení výběru zpracovatele územní studie, která má za úkol prověřit realizaci lesa v širších souvislostech – město zadalo zpracování vlastní podrobné studie prověřující realizaci rekreačního lesa s přírodě blízkými dřevinnými porosty, loukami a vodními plochami včetně rekreačního zázemí v širších souvislostech (od rekreačního využití, přes ochranu životního prostředí, protipovodňovou ochranu města až po prostupnost a přístupnost území, jeho případné napojení na navazující infrastrukturu atd.) Jako zpracovatel vybrána firma Ageris.

Založení občanského sdružení pro Holický les – 21.7.2009

Registrací na Ministerstvu vnitra bylo oficiálně založeno Občanské sdružení pro Holický les, jehož cílem je vyvíjení aktivit směřujících ke vzniku zalesněného rekreačního území na jihu města a zajišťování komunikace mezi petenty a představiteli města Olomouce.

Holický les v územní studii Olomouckého kraje – 18.6.2009

Záměr zřízení Holického lesa byl zapracován do dokumentu pořizovaného Olomouckým krajem (tzv. Územní studie RC-5), který vyhodnocuje území mezi Olomoucí a Dubem nad Moravou jako oblast nadmístního významu se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch.

Zaslání žádosti o pořízení změny územního plánu – 3.6.2009

Přípravným výborem občanského sdružení byl zaslán dopis primátorovi města s žádostí o pořízení změny územního plánu umožňující realizaci lesa.

Vznik přípravného výboru občanského sdružení – květen 2009

Pro snazší komunikaci petentů a představitelů města se občanská iniciativa rozhodla založit občanské sdružení. Návrh na založení zaslán na Ministerstvo vnitra. Zástupci výboru nabízí zprostředkování sponzorství při restaurování a umístění kříže v rámci prostoru lesa – památka místního významu zdemolovaná v průběhu odkupu soukromých pozemků v Holici.

Získána oficiální podpora ze strany krajského úřadu Olomouckého kraje – březen 2009

Písemným dopisem náměstka hejtmana Ing. Pavla Horáka je deklarována podpora kraje, která je chápána v širších souvislostech i jako zvýšení retenční schopnosti celé lokality.

Připomínka k územní studii RC 5 Olomouckého kraje – 5.3.2009

Zástupci petentů odesílají připomínku k projednávané Územní studii RC 5 na Krajský úřad s požadavkem zachování zapracovaného Holického lesa v konceptu studie.

2. schůze pracovní skupiny Rady města Olomouce – 30.3.2009

Pracovní skupina doporučuje RMO území holického lesa neprodávat, upozorňuje na nutnost zapracovat Holický les do územního plánu města Olomouce.

ROK 2008

Snaha o získání podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje – 1.12.2008

Návštěvou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka je záměr Holického lesa představen krajskému úřadu a je požadováno začlenění tohoto záměru do území studie RC 5 pořizované Olomouckým krajem.

Plošná podpora zřízení Holického lesa – listopad 2008

K petici za zřízení Holického lesa se přidávají místní organizace a instituce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, klub Orientačního běhu, Mateřské centrum Heřmánek, Okresní rada Junáka – Svazu skautů a skautek, klub Olomouckých kolařů a další, které se písemnou formou připojují k petičnímu úsilí. V tomto období byla také podána připomínka v rámci projednávání návrhu zadání územního plánu města Olomouce a Radou města Olomouce byla zřízena v průběhu října pracovní skupinu s úkolem vyvíjet další aktivity směřující k vybudování lesa.

Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ – říjen/listopad 2008

Myšlenka holického lesa byla podpořena i dětmi ze základní a mateřské školy v Holici, které svými díly v rámci výtvarné výstavy ztvárnili možné budoucí podoby lesa.

Petice za Holický les – červenec/srpen 2008

Postupně stupňující se podpora vyvrcholila v podobě sepsání petice, kterou podepsalo přes více než 900 obyvatel městských částí Holice, Nové Sady a Nový Svět. Petice žádá představitele města o vybudování příměstského rekreačního lesa na jihu města – tzv. Holického lesa.

ROK 2006

Na sklonku roku 2006 vznikla původní studie Holického lesa (zpracovatel Ekologická projekce s.r.o.) jako inspirativní materiál pro dotvoření podoby území na jihu města Olomouce mezi tokem řeky Moravy a železnicí na Přerov. Tato vize zpracovaná odborníky na ochranu přírody a krajiny natolik oslovila řadu laických příznivců přírodně rekreačního zázemí, že se začala utvářet občanská iniciativa podporující realizaci Holického lesa.

Získána oficiální podpora ze strany krajského úřadu Olomouckého kraje – březen 2009