ROK 2012

 • 1.1.2012 Novoroční procházka
 • 14.4.2012 Velký jarní úklid Holického lesa – za finančního přispění odboru životního prostředí MMOl zcela zlikvidována černá skládka, odvezeno 46 tun odpadu, vytvořen rekord v ČR v mezinárodní akci Ukliďme svět organizované Českým svazem ochránců přírody
 • 24.5.2012 zástupci OS přizváni na jednání týkající se zpracování podrobné dokumentace řešící přístup do Holického lesa – komunikace, lávka
 • 8.9.2012 Drakiáda na území budoucího HL, přes 60 účastníků podpořilo dosavadní snahu o realizaci 1. etapy Holického lesa

ROK 2011

 • 1.1.2011 Novoroční procházka budoucím Holickým lesem
 • 2.2.22011 OSN byl vyhlášen tento rok jako mezinárodní rok lesa s ústředním motivem „Lesy pro lidi“ , občanské sdružení pokračuje propagací příměstských rekreačních lesů formou rozšířené fotografické výstavy o informace o lesích a jejich působení na člověka a o lesích v okolí Olomouce
 • 12.11.2011 podzimní úklid Holického lesa
 • 12.12.2012 předsedkyni sdružení p. Kalodové udělena Unií nestátních neziskových organizací cena Křesadlo v oblasti životního prostředí

ROK 2010

 • Únor 2010 – podána žádost o grant na výstavu propagující význam příměstských rekreačních lesů v okolí městských aglomerací na Magistrátu města Olomouce
 • Březen – dotace magistrátu neposkytnuta s odůvodněním, že zpracovaná studie Holického lesa dosud nebyla Radou města Olomouce schválena a proto je propagace významu příměstských lesů předčasná
 • 25.2.2010 – setkání zástupců OS se zástupci institucí podporujících realizaci lesa na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Olomouci – dohodnuta podoba společné plošné podpory tomuto záměru a forma pomoci při propagování záměru na veřejnosti
 • 19.3.2010 Zástupci OS navštívili náměstka Ščudlíka (předsedu pracovní skupiny Holický les) s dotazem, zda je studie již dopracována a kdy bude moci být představena veřejnosti – odpovězeno, že v průběhu dubna bude studie prezentována Radě města Olomouce a po jejím shlédnutí bude OS informováno

ROK 2009

 • 26.2.2009 – veřejné projednání územní studie RC 5 v Grygově
 • 5.3.2009 – odeslána připomínka k projednávané Územní studii RC 5 na Krajský úřad s požadavkem zachování zapracovaného Holického lesa v konceptu
 • 20.3.2009 – po požádání zástupců petentů o podporu zaslán náměstkem hejtmana Olomouckého kraje P. Horákem dopis náměstku Ščudlíkovi s podporou Holického lesa
 • 30.3.2009 – proběhla 2. schůze pracovní skupiny ustanovené Radou města se závěrem: území holického lesa se neprodá, je nutné zanést Holický les do územního plánu.
 • 28.4.2009 – OS nabízí zprostředkování sponzorství při restaurování a umístění kříže v rámci prostoru lesa – památka místního významu zdemolovaná v průběhu odkupu soukromých pozemků v Holici
 • Květen 2009 – vznikl přípravný výbor občanského sdružení Holický les
 • 3.6.2009 – přípravným výborem zaslán dopis primátorovi města s žádostí o pořízení změny územního plánu umožňující realizaci lesa
 • 18.6.2009 – Rada Olomouckého kraje schválila studii RC 5, v rámci které je Holický les již evidován
 • 9.7.2009 – Přípravný výbor předává materiály k drobné výstavě o Holickém lesa na Slunákově
 • 16.7.2009 – podepsána smlouva o založení občanského Sdružení pro Holický les
 • 21.7.2009 – Občanské sdružení zaregistrováno na ministerstvu vnitra
 • 3.8.2009 – Primátor města informuje občanské sdružení o pořizováni změny územního plánu a zahájení výběru zpracovatele územní studie, která má za úkol prověřit realizaci lesa v širších souvislostech – město zadalo pořízení vlastní prověřující studie (zpracovatel firma Ageris)
 • 1.10.2009 – Projednání změny územního plánu s veřejností, zástupci OS se účastnili
 • 12.11.2009 – Zástupci OS navštívili pana primátora a informovali jej o hlavním cílu OS – založení Holického lesa
 • 23.11.2009 – OS zaslán dopis Radě města Olomouce s apelací na schválení navrhované změny územního plánu – území zůstává jako nezastavitelné ve funkci zeleně krajinné rekreační, což umožňuje realizaci lesa v duchu původního návrhu
 • 28.11.2009 – Zastupitelstvem města Olomouce schválena změna územního plánu umožňující realizaci lesa
 • 1.12.2009 – Předsedkyně občanského sdružení Ivana Kalodová navštívila p. náměstka Šnevajse kompetentního k získávání dotací s cílem požádat jej o podporu Holického lesa
 • 7.12.2009 – Zástupci OS navštívili p. náměstka Ščudlíka – jednání týkající se konkrétních představ o podobě, náplni Holického lesa a jeho následné údržbě
 • Prosinec 2009 – Občanské sdružení zaslalo PF k podpoře lesa všem radním a zastupitelům

ROK 2008

 • Červenec – srpen 2008 – probíhá petice za Holický les, kterou podepisuje přes 900 obyvatel Holice, Nových Sadů, Nového Světa a části Horolan a žádají zástupce města o realizaci Holického lesa
 • 22.9.2008 – Ivana Kalodová a předseda Komise místní části Holice Silvestr Tomášek společně předávají petici primátorovi města
 • 6.10.2008 – Ivana Kalodová s Silvestrem Tomáškem navštívili náměstka primátora Mgr. Ščudlíka kompetentního mimo jiné ve věcech ochrany a kvality životního prostředí
 • 14.10.2008 – na základě předané petice Rada města založila pracovní skupinu s úkolem se tomuto projektu věnovat
 • 23.10.2008 – 1. pracovní setkání příznivců Holického lesa na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Olomouci
 • Říjen – listopad – probíhá výtvarná soutěž dětí ze ZŠ a MŠ Holice, téma soutěže – ztvárnit les očima dětí, zástupci Rady města oficiálně pozváni k vyhodnocení soutěže
 • Listopad 2008 – získána plošná podpora zřízení Holického lesa u místních organizací a institucí: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, klub Orientačního běhu, Mateřské centrum Heřmánek, Okresní rada Junáka – Svazu skautů a skautek, klub Olomouckých kolařů a další
 • 9.11.2008 – 2. pracovní setkání příznivců Holického lesa na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Olomouci
 • 24.11.2008 – 3. pracovní setkání příznivců Holického lesa na UP – přírodovědecká fakulta
 • 24.11.2008 – odeslána připomínka k návrhu zadání územního plánu města Olomouce
 • 27.11.2008 – proběhla 1. schůze pracovní skupiny města
 • 1.12.2008 – návštěva u náměstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla Horáka na kraji s cílem začlenit záměr do území studie RC 5 pořizované Olomouckým krajem
 • 8.12.2008 – setkání u poslance Tomáše Kvapila
 • 16.12.2008 – Holický les v Radě města Olomouce, zvažováno zpracování návrhu na zalesnění s finanční kalkulací od Správy lesů města Olomouce